Startpagina Bredenhofstichting
 

Bredenhof Stichting beleidsnota:

Bredenhof Stichting is op 20 februari 2006 als 'Goede Doelenfonds' opgericht. Het fonds ondersteunt in beginsel initiatieven en projecten die de versterking van de identiteit van de Zaanstreek beogen. Als belangrijke elementen van die identiteit worden gezien: het erfgoed, de streekgeschiedenis en het cultuurlandschap. In het onderstaande zijn de overwegingen van de Stichting bij haar beleidskeuzes en de nadere invulling ervan weergegeven.


Het Zaanse erfgoed

De wooncultuur en de bijzondere, grootschalige industriële bedrijvigheid van de Zaanstreek hebben in het verleden een sterk eigen karakter gehad. In de huidige tijd drukt de uiterlijke kant van de woon- en werkcultuur nog steeds een stempel op de streek, wellicht steeds meer. Ten aanzien van dat laatste kan worden verwezen naar de ontwikkeling (Verzaansing) op de Gedempte Gracht te Zaandam en op het succes van de Zaanse Schans in het internationale toerisme.

In de streek is in de naoorlogse tijd van vrede en welvaart een grote slag toegebracht aan het oude Zaanse woonhuisbestand met zijn zo kenmerkende vormen. Ook is het zo omvangrijke molen- en pakhuizenbestand aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw eeuw bijna geheel weggevaagd. Een beperkt aantal erfgoedrestanten is gelukkig gespaard gebleven en krijgt langzamerhand ook meer maatschappelijke en politieke aandacht. Er kan gelukkig worden gesteld dat het behoud van erfgoed in de Zaanstreek de laatste decennia een steeds groter draagvlak van de Zaanse bevolking kent. Vrijwilligers in vrijwilligersorganisaties spelen bij onderzoek/documentatie, initiëring en uitvoering van erfgoedprojecten voor Zaans erfgoed een belangrijke rol.

Onze stichting wil in het licht van het bovenstaande steun bieden aan Zaanse vrijwilligersorganisaties die op dit terrein concrete projecten willen realiseren. De ondersteuning kan zich uitstrekken tot advisering betreffende (zakelijke) aanpak, verwijzingen en ook directe financiële steun.


De streekgeschiedenis

De Zaanstreek kent een sterke traditie op het gebied van streekgerichte geschiedschrijving. Er is sprake van een niet-aflatende stroom van publicaties over de vroege en recente geschiedenis. De Zaanstreek kent ook vele vrijwilligersorganisaties die de bevordering van de lokale of regionale geschiedschrijving ten doel hebben. Zo heeft elk Zaans dorp nu zijn eigen lokale historische vereniging. Hun periodieken bieden duizenden lezers zicht op het vroegere leven in de Zaanstreek. Daarnaast zijn er auteurs die op professionele wijze belangstellende voor de Zaanse geschiedenis nieuwe inzichten geven over de vroegere of veelal ook recente Zaanse geschiedenis. Onze stichting is een sterk pleitbezorger van deze ontwikkeling.

Onze stichting wil in dit kader ondersteuning aan nieuwe initiatieven bieden, in het bijzonder aan initiatieven die een vernieuwend licht bieden op belangrijke historische Zaanse ontwikkelingen en gebeurtenissen. Die steun kan zich uitstrekken tot advisering betreffende (zakelijke) aanpak, verwijzingen en directe financiële steun.


Het cultuurlandschap

De Zaangemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan tellen bij elkaar zo’n 175.000 inwoners. Het overgrote deel van het grondgebied (meer dan 2/3e) bestaat uit groen en water. Feitelijk zijn deze Zaanse gemeenten als poldergemeenten te beschouwen. Het maatschappelijke belang van het typische Zaanse landschap is groot. Daarentegen wordt het Zaanse landschap nog niet voldoende hoog gewaardeerd. Het landschap is onbebouwde grond, zo wordt nog sterk gedacht. Vijf oorspronkelijke Zaanse veenweidegebieden: de Polder Westzaan, het Oostzanerveld, het Wormer- en Jisperveld, de Krommenieër Woudpolder, Enge Wormer en de Kalverpolder vormen echter een uniek en eeuwenoud cultuurlandschap van rond 4.500 ha. Zij bezitten ieder voor zich specifieke, voor het overgrote deel internationaal erkende waardevolle (Natura 2000) natuurwaarden. De gezamenlijke velden zijn als ‘Zaanse parels aan een snoer’ te kenschetsen, die (mede) bepalend zijn voor de identiteit van de Zaanstreek.

De landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden in deze gebieden staan helaas aan meerdere bedreigingen bloot. Dit betreft zowel achterstallig onderhoud door geen of onvoldoende beheer, verstedelijkingsdruk, klimaatverandering, intensivering van de landbouw als ook (nog steeds) milieuverontreiniging (lucht, water en geluid). Een sterke participatie van vrijwilligers in het beheer en behoud van deze gebieden, als aanvulling op het professionele beheer door boeren en natuurbeheerorganisaties is inmiddels een onmisbare factor en daarmee essentieel in de hier gewenste maatschappelijke verankering.

Onze stichting wil in het licht van het bovenstaande steun bieden aan Zaanse vrijwilligersorganisaties die op dit terrein concrete projecten willen realiseren.  Die steun kan zich uitstrekken tot advisering betreffende (zakelijke) aanpak, verwijzingen en ook directe financiële steun.